Provinciale Staten bespreken de jaarstukken van 2023

4 juli 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Video

Op vrijdag 28 juni bespraken Provinciale Staten tijdens de PS-vergadering de jaarstukken van 2023. In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het beleid waar in 2023 aan gewerkt is. Concreet worden hierin de vragen volgende beantwoord: Wat heeft de provincie in 2023 allemaal gedaan? Wat heeft dat opgeleverd? En wat heeft dat gekost? In onderstaande video reageren GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant op waar in 2023 op het gebied van stikstof, mobiliteit, woningen en water aan gewerkt is. De reactie van de elf andere fracties leest u in dit artikel.

Downloads

Met de jaarlijkse begroting stellen Provinciale Staten de plannen en financiën voor het komende jaar vast. Met de jaarstukken blikken Provinciale Staten op deze begroting terug. In de PS-vergadering reageren de Brabantse fracties op de jaarstukken en de verantwoording vanuit Gedeputeerde Staten daarover.

BBB

“BBB Brabant ziet in de jaarstukken van de provincie een solide basis, maar roept op tot een meer integrale benadering en ruimte voor maatwerk om zo ook de burger centraal te stellen. Er is behoefte aan transparantie, haalbare milieudoelstellingen en directe economische ondersteuning voor de regio’s. Alleen dan kan de provincie echt slagvaardig zijn in het realiseren van haar ambities en het behouden van het vertrouwen van haar inwoners.”

VVD

“De VVD heeft de afgelopen jaren nadruk gelegd op financiële nauwkeurigheid en het tegengaan van onderbesteding. We zijn blij dat we steeds realistischer begroten en onderbesteding vermindert.
Tegelijkertijd zien we dat er nog steeds veel posten doorgeschoven worden. Er is dus nog een slag te slaan als het gaat om onze ambities realistisch begroten.”

PvdA

“In Den Haag duurt het veel te lang voordat er een kabinet zit dat de maatschappelijke problemen gaat aanpakken. Daarom zijn wij blij om in de jaarstukken te lezen dat de provincie op belangrijke thema’s heeft doorgewerkt het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit wordt er hard gewerkt aan meer fietspaden. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid in Brabant, een schone manier van verplaatsen én de gezondheid van onze Brabanders.”

SP

“De jaarstukken laten zien dat er in Brabant in 2023 120 verkeersdoden vielen en hiermee zijn we de provincie met de meeste verkeersdoden. Dit is bijzonder triest als je je realiseert wat het betekent als zomaar, plotseling iemand uit het leven wordt weggerukt. Goed dus dat we €15 miljoen gaan uittrekken voor verkeersmaatregelen die de veiligheid bevorderen.”

PVV

“De PVV wil stevig op de rem trappen bij het steeds verder groeiende beleidsapparaat, waar onze boeren, automobilisten en burgers ondertussen geen resultaten voor terugkrijgen waar ze concreet iets aan hebben. Hetzelfde geldt voor het steeds meer uitdijende IPO-beleid en budget, voor deze ‘IPObesitas’ mag de broekriem strak worden aangehaald.”

D66

“D66 Brabant stelt tevreden vast dat de provincie haar huishoudboekje goed op orde heeft. Op veel terreinen is in 2023 vooruitgang geboekt. Wel hopen we dat de landelijke en Europese politiek Brabant snel meer zekerheid gaat bieden. Zonder duidelijke koers en voldoende geld wordt het lastig onze natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en Brabant toekomstbestendig te maken.”

CDA

“De provincie leent geld uit aan andere overheden, met name aan gemeenten buiten Brabant. Dat bedrag is in 2023 gestegen van €1,7 miljard naar €1,87 miljard. Rentepercentages zijn zeer laag en liggen gemiddeld rond de 1%. Het is jammer dat dit geld niet in Brabant geïnvesteerd wordt, voor onze starters op de woningmarkt. Voor hen is het lastig om een woning te kopen. Door een starterslening vanuit de provincie in te zetten kunnen onze starters meer lenen. Met de gestegen prijzen voor woningen is dat zeer wenselijk.”

JA21

“De jaarstukken staan vol met positieve parameters, groene bolletjes en lovende volzinnen over “perspectieven”, “uitvoeringsafspraken”, “transformaties” en “versnellingstafels”. Maar het aantal gebouwde woningen neemt juist af. Terwijl de Brabantse woningbouw verder in het slop raakt door teveel bovenwettelijke regelgeving, focussen deze politici op nog meer papierproductie: “Samen maken ze Brabant... voller en onbewoonbaarder”.”

Volt

“Verkeersveiligheid, water en het Beethovenproject staan voor ons in de schijnwerper. Helaas staat onze provincie bovenaan de lijst met dodelijke verkeersslachtoffers. Dit moet veranderen. Gelukkig werkt het college hier hard aan. Maar we blijven benadrukken dat iedereen veilig thuis moet kunnen komen. We moeten daarnaast alles op alles zetten om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Schoon water moet vanzelfsprekend zijn. Als laatste is het Beethovenproject een fantastisch plan maar dat kan alleen grandioos worden als heel Brabant mee kan profiteren.”

Forum voor Democratie

“De energietransitie in combinatie met de toenemende overheidskosten is niet haalbaar en niet betaalbaar. Ook zien we dat de onvoorziene kosten voor de ‘Groene Droom’, zoals de warmtenetten, in 2024 blijven doorgroeien. Om nog maar te zwijgen over de woningnood in combinatie met de massamigratie. We moeten nu kijken naar bezuiniging op overheidsuitgaven die niet gericht zijn op concrete groei en ontwikkeling. Er wordt veel geld uitgegeven aan de ‘groene ideaalplaatjes’ met ambities en doelen, terwijl er geen overeenstemming is over de oorzaak van de problemen en de doelmatigheid van de oplossingen.”

50PLUS

“Automaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten van deur tot deur vervoeren. Er zijn al 29 gemeenten in Noord-Brabant waar Automaatje bestaat, maar er zijn er ook nog bijna dertig gemeenten waar Automaatje nog niet bestaat. 50PLUS heeft het voor elkaar gekregen dat de provincie €1,5 miljoen vrijmaakt om ook die laatste gemeenten te helpen met het opstarten van Automaatje.”

Tijdens de PS-vergadering van 3 november 2023 hebben Provinciale Staten de begroting van 2024 besproken en vastgesteld. Op 1 (en indien nodig 8) november 2024 staat de begroting van 2025 op de planning.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.