Provincie Noord-Brabant ondersteunt VNG in zichtbaar maken financiële tekorten

7 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

De provincie ondersteunt de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om een realistische gemeentebegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen, ook als deze tekorten laat zien. Door onduidelijkheid vanuit het Rijk ontbreekt financieel perspectief. De VNG waarschuwde al eerder voor financiële tekorten en pleit nu voor realistische meerjarenbegrotingen.

De provincie herkent het ontbreken van duidelijkheid over het financieel perspectief vanuit het Rijk voor gemeenten in Brabant. Gemeenten begroten jaren vooruit, met oog voor alle risico’s en onzekerheden. Maar door de financiële onzekerheid vanuit het Rijk is dat vanaf 2026 lastiger dan normaal.

Vanwege de onduidelijkheid over de financieringssystematiek en de herijking van het Gemeentefonds waarschuwde de VNG eerder al voor een ‘financieel ravijn’ vanaf 2026. Dat maakt het voor gemeenten lastiger om alle ambities op een correcte en verantwoorde manier te begroten. Door eventuele tekorten op de meerjarenbegroting inzichtelijk te maken, wordt zichtbaar welke financiële en inhoudelijke consequenties die onduidelijkheid vanuit het Rijk met zich meebrengt.

Financieel toezicht

Het VNG-bestuur heeft haar leden geadviseerd om in de meerjarenbegroting lokale tekorten vanaf 2026 zichtbaar te maken. Dit ondersteunen wij. Samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) hebben wij op 5 april jl. al een oproep gedaan bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om duidelijkheid en stabiliteit te scheppen voor gemeenten. Onze oproep is ondersteund met het aanbieden van het gezamenlijke rapport van de VBG en Provincie Noord-Brabant ‘Investeren in de eerste overheid‘.

In een brief aan de Brabantse gemeenten heeft de provincie aangegeven de VNG-oproep te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft financieel toezicht onze wettelijke verantwoordelijkheid en verwachten wij voor 2024 structureel en reëel sluitende begrotingen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.