Provincie en Vereniging Brabantse Gemeenten bestendigen samenwerking

30 mei 2024Kwaliteit openbaar bestuurBevat visueel element: Foto

Dinsdag 9 april 2024 stonden het college van Gedeputeerde Staten en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) stil bij onderwerpen waarop samenwerking wenselijk is. De samenwerkingsagenda voor de komende 3 jaar werd opgesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VBG op 29 mei werd de samenwerkingsagenda bekrachtigd. Belangrijke thema’s zijn onder meer de financiële situatie van gemeenten en provincie, samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en de Brabantse norm weerbare overheid.

Samenwerken aan de hand van een gezamenlijke agenda is niet nieuw. Het samen werken aan opgaven, ieder vanuit eigen kracht, leidt tot mooie resultaten. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking via het project Ruimte voor Groei. Carrièreswitchers konden via een ontwikkeltraject de overstap maken naar de functie adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Zo konden de Brabantse overheden meer dan 30 nieuwe medewerkers aan zich binden, in een krappe arbeidsmarkt.

Financiële situatie Brabantse gemeenten

Voor de komende 3 jaar is de financiële situatie van de Brabantse gemeenten een belangrijk thema. Steeds meer gemeenten hebben moeite hun huishoudboekje sluitend te maken en staan daardoor voor lastige financiële keuzes. Met grote gevolgen voor het lokale voorzieningenniveau. De resultaten van een onderzoek hiernaar, werd op 5 april 2023 overhandigd aan de minister van BZK. Provincie en VBG kijken op welke manier een oplossing gevonden kan worden.

Weerbare overheid

Vanuit het devies ‘samen sterk tegen ondermijning’ benadrukken VBG en provincie het belang van uitvoering van de Brabantse norm weerbare overheid. Dit is een handreiking aan gemeenten en provincie die helpt om ondermijnende activiteiten te signaleren, te verstoren en te voorkomen. De handreiking helpt bij een Brabant-brede manier van werken, om te voorkomen dat criminelen die bot vangen bij de ene gemeente elders gaan ‘winkelen’.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie blijft een actueel thema voor samenwerking. Aanpassing van de buitenruimte aan het veranderende klimaat blijft noodzakelijk. Om dat te bereiken hebben provincie en gemeenten elkaar hard nodig.

Overige thema’s

Ook op andere thema’s zijn ambities voor samenwerking geformuleerd. Dat betreft onder meer de digitale transformatie. Daarbij wordt kennis en ervaring uitgewisseld over hoe de digitale transformatie te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging van computersystemen en klantvriendelijkheid van digitale formulieren.
Kennis uitwisselen gebeurt ook rondom het thema brede welvaart. Met als doel te komen van denken naar doen en zo het thema samen betekenis te geven. 
Rondom het thema toekomstbestendig bestuur wordt voor kennisdeling een (fysiek) platform opgericht. Het versterken van het bestuur langs de 4 pijlers van slagvaardig bestuur, democratisch bestuur, rechtmatig bestuur en veilig en weerbaar bestuur, krijgt daar volop aandacht.

Werkafspraken

Gedeputeerde en bestuursleden van de VBG nemen het voortouw om uitvoering te geven aan de samenwerkingsagenda. Over voortgang wordt periodiek gerapporteerd in het eigen bestuur. Daarnaast wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt in een ontmoeting tussen Gedeputeerde Staten en het bestuur van de Vereniging van Brabantse Gemeenten.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.