001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 15 april 2015 tot en met 28 april 2015.

002 Voorstel van Detailhandel Nederland aan Provinciale Staten m.b.t. detaihandelsvisie voor de nieuwe bestuursperiode 2015-2019.

003 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2016 en de voorlopige jaarrekening 2014.

004 Verzoek aan Provinciale Staten door dhr. D Boone om de provincie Noord-Brabant toegankelijker te maken voor elke asielzoeker en vluchteling.

005 Informatie aan de leden van Provinciale Staten door Milieudefensie over participatie windenergie in coalitieakkoord.

006 Statenmededeling Programma Aanpak Stikstof - instemming.

007 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer van de ontwerpbegroting 2016 van de Zuidelijke Rekenkamer.

008 Informatie aan Provinciale Staten door de Commissaris van de Koning over de Taskforce Brabant-Zeeland.

009 Statenmededeling procesnotitie besluitvormingstraject Governance Havenschap Moerdijk.

010 Verzoek aan Provinciale Staten van M. Huijben om maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast provinciale weg langs het Seminariebos te Hoeven.

011 Statenmededeling Resultaten Subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap Noord-Brabant.