001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 20 april 2017 tot en met 17 mei 2017

002 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over M7 - Statenvoorstel 81/16 - Verordening natuurbescherming Noord-Brabant: Schadepreventie in plaats van aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer

003 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli bij aanbieden van ERAC rapport en Eindverslag OP Zuid-Nederland 2007-2013

004 Verzoek aan Provinciale Staten van AKD namens client West-Brabantse Landgoederen N.V. om negatief advies af te geven over blauwe varianten Steenbergen en Kruisland in deelgebied 1 in verband met effecten op Landgoed Dassenberg naar aanleiding van Integrale effectenanalyse 380 kV Rilland - Tilburg van Tennet d.d. 03-04-2017

005 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten van gemeente Haaren met reactie op brief Gedeputeerde Staten 4 april 2017 over bestuurlijke en organisatorische toekomst gemeente Haaren

006 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van aangenomen motie van gemeenteraad van Heusden betreffende provinciale verordening stikstof 28 maart 2017

007 Ter informatie aan Provinciale Staten door voorzitter Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) van overzicht van de communicatie met de omgeving en inzicht in het afwegingsproces van de stuurgroep.

009 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Motie M25 - Statenvoorstel 19/17 - Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant

010 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over brief minister I&M aan Tweede Kamer `Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse`en Brabantse reactie

011 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief gemeente Haaren aan div gemeenten over Toekomst Haaren

013 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Omgevingsdienst Brabant Noord over vastgestelde Kadernota 2018 en verwerking van ingediende reacties van deelnemers op concept kadernota 2018

014 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over bevoegdheden Provinciale Staten inzake wijziging aandeelhoudersinstructie GOB B.V.

015 Ter informatie aan Provinciale Staten erratum bij voorlopige jaarrekening 2016 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

016 Ter informatie aan Provinciale Staten erratum bij concept begroting 2018 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

017 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Energiefonds Brabant.

018 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over keuze voorlopige voorkeursalternatief N279 Veghel - Asten door Stuurgroep

019 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels inzake toelichting Pilot Musea n.a.v. Motie GroenLinks.