Ontslag indienen

U kunt als Statenlid elk moment ontslag nemen. Dit gebeurt schriftelijk door een ontslagbrief aan te bieden aan de voorzitter van Provinciale Staten (artikel X 2 Kieswet). De griffie kan u hierbij helpen. U dient de brief te mailen naar Statengriffie@brabant.nl. De griffie zal de brief doorgeleiden naar de voorzitter en publiceren op de lijst van ingekomen stukken zodat alle Statenleden er kennis van kunnen nemen. Een Statenlid behoudt het lidmaatschap totdat de geloofsbrieven van de opvolger zijn goedgekeurd. Ook als een Statenlid ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip. Als er geen opvolger is, gaat het lidmaatschap door totdat het centraal stembureau beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.  Dit is bepaald in artikel X 6 van de Kieswet.

Einde lidmaatschap bij verlies vereiste of door overlijden

Als een Statenlid niet meer voldoet aan één van de vereisten voor het lidmaatschap of een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, houdt zijn lidmaatschap op (artikel X 1 van de Kieswet). Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat het Statenlid de Nederlandse nationaliteit heeft, in de provincie woont, minimaal 18 jaar is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. In artikel 13 van de Provinciewet is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het Statenlidmaatschap. Een Statenlid mag bijvoorbeeld geen Commissaris van de Koning of lid van de Rekenkamer zijn. Als een Statenlid komt te overlijden komt er een plaats vrij voor een opvolger.