Notulen

De Staten stellen de notulen van een vergadering vast in een volgende vergadering. In het provinciale archief zijn alle verschenen notulen op schrift en digitaal beschikbaar.

Recht van correctie

De notulen vormen een geredigeerde, maar wel zo veel mogelijk letterlijke weergave van uitgesproken woorden. De woordvoerders hebben daarom het recht van correctie. Zij ontvangen de uitgewerkte notulen met het verzoek waar nodig wijzigingen aan te geven.

Aard wijzigingen

Wijzigingen in taalgebruik of stijl dienen zich te beperken tot het strikt hoognodige. Correcties die de zin en/of strekking van het betoog, dan wel de volledigheid van het verslag aantasten, zijn niet toegestaan. Stelt een Statenlid een wijziging voor die de zin of strekking van het gesprokene verandert, dan laat de griffier dit haar of hem weten. Leidt dit niet tot overeenstemming, dan legt de griffier het meningsverschil voor aan de voorzitter van Provinciale Staten. Daarbij wordt altijd de opname van het debat nageluisterd en geldt de uitgesproken tekst als uitgangspunt. Bij vaststelling van de notulen kan een Statenlid bezwaar maken tegen deze beslissing.

Niet-uitspreekbare stukken

Een Statenlid kan de voorzitter vragen om een deel van zijn of haar betoog dat zich niet leent voor uitspreken (bijvoorbeeld een tabel of een grafiek), onderdeel uit te laten maken van de vergaderstukken. Daarvoor moet de spreker deze stukken direct na zijn of haar bijdrage verstrekken aan de griffier. Deze mogen geen onduidelijkheden bevatten.

Audio- en videoverslaglegging

De Statenvergaderingen en Themabijeenkomsten worden vastgelegd op camera en live uitgezonden via de website van de provincie, www.brabant.nl/PSlive. De audio-videoverslagen worden na de vergadering bij de stukken van de vergadering geplaatst om later terug te kunnen beluisteren.

Contact

Notulen, verslagen en audioverslagen