Wilt u een onderzoek instellen dan geldt hiervoor de volgende procedure:

  • U dient uw voorstel via de griffier in bij de voorzitter van PS.
  • In dit verzoek geeft u het onderwerp aan van het onderzoek met daar een toelichting bij.
  • Provinciale Staten bepalen per onderzoek uit hoeveel personen de commissie gaat bestaan.

Onderzoek (enquête) GS of CdK

Wilt u een onderzoek instellen naar het door Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning gevoerde bestuur? Dan kunt u een voorstel indienen voor een enquête. Deze is vergelijkbaar met een parlementaire enquête op rijksniveau.

De Provinciewet en Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant biedt Statenleden de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een enquête te laten houden. Hierbij geldt:

  • De onderzoekscommissie kan zelfstandig onderzoek doen als zij dat in het belang van het onderzoek nodig acht.    
  • Onderzoek geschiedt door een door Provinciale Staten in te stellen commissie die bestaat uit ten minste drie statenleden.
  • De onderzoekscommissie heeft recht op Ambtelijke bijstand.
  • Getuigen en deskundigen kunnen onder ede worden gehoord.
  • De onderzoekscommissie brengt een openbaar schriftelijk verslag van haar bevindingen uit aan Provinciale Staten en aan Gedeputeerde Staten.    

Onderzoeksbudget

Er zijn wellicht mogelijkheden vanuit de fractiebudgetten. Jaarlijks wordt namelijk budget beschikbaar gesteld voor het functioneren van de fractie. U gaat daar als fractie zelf over; verantwoording van de ingezette middelen vindt plaats via de daarvoor geldende procedure (verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning fracties).

Ook bestaat er een centraal onderzoeksbudget voor Provinciale Staten. Dit geldt voor onderzoeksvragen die Statenbreed leven. Wilt u weten of uw vraag hiervoor in aanmerking kan komen? Neem dan contact op met de griffie via statengriffie@brabant.nl, wij denken graag met u mee!