Een toezegging is een uitgesproken belofte van een gedeputeerde om iets (al dan niet) te doen. Toezeggingen kunnen in een oordeelsvormende themabijeenkomst of in een PS-vergadering worden gedaan. Hetgeen beloofd wordt, hoeft in vergadering niet expliciet met het woord “toezegging” benoemd te worden, maar zal blijken uit de bewoordingen van de gedeputeerde (“ik zal nagaan/u informeren/u meenemen in … etc.).

De griffie noteert de toezeggingen tijdens de themabijeenkomsten en PS-vergaderingen (in afstemming met de bestuursadviseur van de desbetreffende gedeputeerde). De genoteerde toezeggingen worden vervolgens aan de secretaris GS gestuurd, die deze opneemt op een lijst. De lijst ‘stand van zaken van moties en toezeggingen’ wordt aangeboden aan de agendavergadering, zodat Statenleden kunnen zien hoe het staat met de afdoening van hetgeen hen is toegezegd. De lijst is standaard te vinden onder agendapunt 11.3 van de agenda Agendavergadering (zowel een totaallijst als een lijst per gedeputeerde).