Statenleden ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 114,44 per jaar (per 1 juli 2021) (bij tussentijds aantreden (vanaf datum beëdiging) naar rato).

De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan de rechtspositie van het personeel werkzaam bij de sector Rijk. Indien hier wijzigingen in optreden, wordt dit bedrag overeenkomstig gewijzigd. Als dat het geval is wordt u via het dagbericht en BrainPS geïnformeerd.

Tegemoetkoming bij structurele functionele beperking

Indien sprake is bij u van een structurele functionele beperking (naar oordeel van een arts), dan hebt u op aanvraag – onder voorwaarden - recht op een voorziening dan wel een financiële tegemoetkoming voor de bekostiging van specifieke voorzieningen. U kunt hierbij denken aan spraakapparatuur. De voorziening moet proportioneel zijn en mag niet reeds uit anderen hoofde zijn toegekend of vergoed. Een aanvraag daartoe kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten. Neemt u bij vragen over dit onderwerp contact op met de Griffie.

Contact

Vergoeding ziektekosten