De werkgeverscommissie is een bestuurscommissie in de zin van artikel 81 van de Provinciewet en heeft tot taak rechtspositionele besluiten te nemen ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren. Daarnaast zorgt de werkgeverscommissie voor de voorbereiding en uitvoering van tot het werkgeverschap behorende besluiten, die niet zijn overgedragen aan de commissie.

De werkgeverscommissie bestaat uit de vice-voorzitters van Provinciale Staten en komt ten minste driemaal per jaar bijeen. De eerste vice-voorzitter fungeert als voorzitter van de commissie. De commissie brengt jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.

De taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de werkgeverscommissie zijn vastgelegd in het Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant

 

Contact

Werkgeverscommissie