1. Aangevulde Agenda Provinciale Staten 16 mei 2014.

4. Statenvoorstel 27/14 Notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 14 maart 2014

5. Statenvoorstel 28/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering van Provinciale Staten 11 april 2014.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 28/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering van Provinciale Staten 11 april 2014. 70 KB
 2. 01. Aankondiging grote militaire oefening van 12-05-2014 tot 23-05-2014 genaamd Reliable Sword 2,9 MB
 3. 02. Kennisgeving van Raad van State van ingediend beroep van Inwoners van Dommelen Zuid tegen PS besluit d.d. 07-02-2014 tot Intrekking en wijziging Reconstructieplannen 105 KB
 4. 03. Afschrift aan Provinciale Staten van het advies van het Landelijk Bestuur Water Natuurlijk aan Gedeputeerde Staten over regeling geborgde zetels in de waterschapsbesturen. 159 KB
 5. 04. Klacht van dhr. E Lensink over handelswijze door het Ministerie van Justitie. 500 KB
 6. 05. Ontwerpbegroting 2015 en ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 12,5 MB
 7. 06. Statenmededeling Omgevingsdienst Brabant-Noord - Kadernota 2015 123 KB
 8. 06.a Bijlage 1 Statenmededeling Omgevingsdienst Brabant-Noord - Kadernota 2015: Reactiebrief Gedeputeerde Staten op Kadernota 2015 ODBN 120 KB
 9. 06.b Bijlage 2 Statenmededeling Omgevingsdienst Brabant-Noord - Kadernota 2015: Kadernota ODBN 2015. 9,2 MB
 10. 07. Verzoek van de statenfractie 50PLUS aan Provinciale Staten om aandacht voor de problematiek die ontstaat door het massa ontslag bij Philip Morris in Bergen op Zoom. 80 KB
 11. 08. Statenmededeling Programma Natuur en Samenleving. 124 KB
 12. 09. Informatie van gemeente Reusel - de Mierden over aangenomen motie tijdens de gemeenteraad dd 28-01-2014 dat er geen ( proef ) boringen naar schaliegas in de gemeente mogen plaatsvinden 1 MB
 13. 11. Aanbieding aan Provinciale Staten door de Raad voor het openbaar bestuur van het rapport `Politieke Partijen: overbodig of nodig`. 1,1 MB
 14. 12. Aanbieding door de Zuidelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten van de ontwerpbegroting 2015 van de Zuidelijke Rekenkamer. 271 KB
 15. 13. Afschrift van brief RMO aan staatssecretaris Mansveld inzake de elektrificatie van de Maaslijn (Roermond - Nijmegen) met het verzoek aan Provinciale Staten om mee te werken aan een spoedige elektrificatie van de Maaslijn 3,5 MB
 16. 14. Reactie van de actiegroep GEEN VLUCHTEN NA ELVEN en de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap op de brief van de directeur Airport Eindhoven d.d. 9 april 2014 over het Ontwerp Luchthavenbesluit. 1,9 MB
 17. 15. Statenmededeling Afhandeling moties en toezeggingen landbouwdossier voorjaar 2014. 95 KB
 18. 15.a Bijlage 1 Statenmededeling Afhandeling moties en toezeggingen landbouwdossier voorjaar 2014: Notitie: Afhandeling moties en toezeggingen landbouwdossier voorjaar 2014. 241 KB
 19. 16.Verzoek van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Provinciale Omgevingscommissie (POC) en de Sociaal-Economische Raad (SER) aan Provinciale Staten om de visie en wensen te vernemen over het nieuwe adviesstelsel en het herziene Plan van Aanpak te willen betrekken bij de bespreking van de startnotitie over het nieuwe adviesstelsel. 1 MB
 20. 17. Aanbieding aan Provinciale Staten door de Initiatiefgroep Samen op reis van het Rapport en bestuurlijke samenvatting `Modelbestek van de toekomst`. 5 MB
 21. 18. Afschrif aan Provinciale Staten van brief aan Staatssecretaris mevr. W Mansveld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, van de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen uit de Peelregio over het geurhindermodel V-Stacks 301 KB
 22. 19. Statenmededeling De voortgang van het project Huis voor Brabant in het eerste kwartaal van 2014. 127 KB
 23. 20. Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Brainport Oost/Noordoostcorridor (De Ruit). 136 KB
 24. 20.a Bijlage 1 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Brainport Oost/Noordoostcorridor (De Ruit): Reactienota 3,7 MB
 25. 21. Statenmededeling Pilotfase Breedbandfonds Brabant 120 KB
 26. 22. Statenmededeling Stand van zaken Samen Investeren in BrabantStad per 15 februari 2014 147 KB
 27. 23. Statenmededeling Tussenrapportage arbeidsmarkt voor de kenniseconomie 140 KB
 28. 23.a Bijlage 1 Statenmededeling Tussenrapportage arbeidsmarkt voor de kenniseconomie: Stoplichtpresentatie voortgang van de uitvoering van het Brabants arbeidsmarktbeleid 2013 170 KB
 29. 24. Statenmededeling Vitaliteit van het cultuursysteem in Noord-Brabant, inventarisatie van de culturele infrastructuur 2014 179 KB
 30. 24.a Bijlage 1 Statenmededeling Vitaliteit van het cultuursysteem in Noord-Brabant, inventarisatie van de culturele infrastructuur 2014: Rapportage van PON : Vitaliteit van het cultuursysteem in Noord-brabant, inventarisatie van de culturele infrastructuur 1,7 MB
 31. 25. Statenmededeling Voortgang programma Zorgeconomie 178 KB
 32. 26. Verzoek van ProDemos Huis voor democratie en rechtstaat om deelname aan Dag van de Democratie d.d. 13-09-2014 158 KB
 33. 27. Jaarrekening 2013 en controleverslag van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 9,1 MB
 34. 28. Ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015 - 2019 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 35,7 MB
 35. 29. Brief van de heer L.W. Verhoef over jaarrekening 2013 provincie 1,7 MB

6.A.1 Statenvoorstel 16/14 inzake Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 16/14 inzake Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 101 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 16/14 inzake Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 91 KB
 3. 02. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 16/14 inzake Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. Bijlage 1 - Tussenuitspraak Raad van State, d.d. 26-2-2014 (201307139/1/R6) 208 KB
 4. 03. Bijlage 2 bij Statenvoorstel 16/14 inzake Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. Bijlage 2 - Archeologisch onderzoek Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch –Veghel d.d. 14 maart 2014. 10,3 MB
 5. 04. Advies commissie voor Mobiliteit en Financiën statenvoorstel 16/14 Wijziging in het PIP N279 Noord. 53 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 16/14 Wijziging in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 93 KB

6.A.2 Statenvoorstel 44/14 Benoeming (plv.) voorzitter Themacommissie TSP.

6.C.1 Statenvoorstel 06/14 Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer. (AANGEHOUDEN)

6.C.2 Statenvoorstel 10/14 inzake Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 10/14 inzake Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid) 189 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit bij statenvoorstel 10/14 inzake Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid) 93 KB
 3. 02. Bijlage 1 bij statenvoorstel 10/14 inzake Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid) Bijlage 1 - Nota `Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen`. 465 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 10/14 Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid). 78 KB
 5. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 10/14 Kaderstellende nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen” (herziening Beleidsvisie externe veiligheid) 110 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 10/14 Kaderstellende nota `Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen` (herziening Beleidsvisie externe veiligheid) 96 KB

6.C.3 Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. 186 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. 90 KB
 3. 02. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 1 - Jaarstukken 2013. 4,1 MB
 4. 03. Bijlage 2 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 2 - Jaarstukken 2013 - bijlagen. 497 KB
 5. 04. Bijlage 3 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 3 - Extra toevoegingen en ontrekkingen aan reserves. 53 KB
 6. 05. Bijlage 4 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 4 - Overhevelingen. 58 KB
 7. 06. Bijlage 5 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 5 - Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf. 11,4 MB
 8. 07. Bijlage 6 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 6 - Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek. 72 KB
 9. 08. Bijlage 7 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 7 - Accountantsverslag en Controleverklaring. 2,6 MB
 10. 09. Bijlage 8 bij Statenvoorstel 24/14 inzake Jaarstukken 2013. Bijlage 8 - Productenrealisatie 2013. 455 KB
 11. 10. Advies Commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 53 KB
 12. 11. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 76 KB
 13. 12. Advies Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 51 KB
 14. 13. Advies Commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 50 KB
 15. 14. Advies Rekeningcommissie Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 86 KB
 16. 15. Advies Themacommissie Transitie Stad en Platteland Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013 54 KB
 17. 16. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013. 105 KB
 18. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 24/14 Jaarstukken 2013. 90 KB

7.1 Vraag Provinciale Staten 16 mei 2014 Windmolenpark Laarakkerdijk te Reusel, ingediend door PVV.

7.2 Vraag Provinciale Staten 16 mei 2014 Inhaalverboden op snelwegen, ingediend door PVV.

7.3 Vraag Provinciale Staten 16 mei 2014 de Maaslijn, ingediend door PvdA.

10. Vastgestelde Notulen Provinciale Staten 16 mei 2014.