Ontvangen

Geschenken en giften met een waarde van meer dan € 50 zijn eigendom van de provincie en worden vastgelegd in een geschenkenregister. Ze krijgen een provinciale bestemming. Geschenken en giften met geschatte waarde van minder dan € 50, hoeft u niet te melden en kunt u houden.

In principe mag u geen geschenken ontvangen op uw huisadres. Gebeurt dit toch, dan meldt u dit binnen een maand na ontvangst bij de griffier. Die zorgt voor registratie en meldt deze zaak aan het presidium.

De griffier legt een register aan van geschenken met een in te schatten waarde van meer dan 50 euro. In het register staat welke bestemming de provincie eraan heeft gegeven. Het register is openbaar en wordt periodiek via internet beschikbaar gesteld. Het Statenlid is verantwoordelijk voor het melden van een relatiegeschenk en de afdracht bij de griffier. Melden kan ook via statengriffie@brabant.nl. In de melding moet worden aangegeven:

 • Datum van ontvangst van het geschenk
 • Omschrijving van het geschenk
 • Van wie het geschenk afkomstig is (schenker)
 • Bij welke gelegenheid het geschonken is;
 • Geschatte waarde van het geschenk;
 • Datum waarop u het geschenk bij de griffier inlevert

Schenken

De provincie Noord-Brabant is terughoudend in het verstrekken van relatiegeschenken. In uitzonderingsgevallen zijn relatiegeschenken beschikbaar. Voor verschillende situaties, geldt de volgende bestelwijze:

 1. lndien een Statenlid namens de provincie optreedt, kan een eventueel relatiegeschenk op kosten van de provincie besteld worden (budget PS).
  Werkwijze: via de fractie bestellen in Facilitor of bellen naar het Dienstenplein. Bestelde geschenken kunnen bij het Dienstenplein worden opgehaald. Facturering/betaling vindt plaats op kostenplaats 4001 (griffie).
 2. Als de fractie gezamenlijk optreedt, of een fractielid namens de fractie, mag de fractie een eventueel relatiegeschenk ten laste brengen van het eigen fractiebudget. Werkwijze: bestellen via Facilitor of bellen met het Dienstenplein. Aan de balie van het Dienstenplein afrekenen met pin. Er wordt een pinbon meegegeven die via het fractiebudget verrekend kan worden (declaratie penningmeester fractie).
 3. Als een Statenlid niet in de hoedanigheid van Statenlid optreedt, komt een relatiegeschenk ten laste van zijn/haar eigen onkostenvergoeding. Werkwijze: bestellen via Facilitor of bellen met het Dienstenplein. Het bestelde geschenk kan bij het Dienstenplein worden opgehaald en met pin worden afgerekend (geen facturering mogelijk).

Als een Statenlid optreedt namens de provincie (punt 1 of punt 2) is er altijd sprake van toepassing van de integriteitscode. Dit betekent, dat geschenken tot en met € 50 zijn toegestaan als representatiegeschenk namens fractie of PS. Als het gaat om privé-uitgaven (punt 3), dan is de integriteitscode niet aan de orde.

Meer informatie

Contact

Geschenken & giften